ARC vraagt om verhoor van minister Silvania over Landsloterij

ARC vraagt om verhoor van minister Silvania over Landsloterij

De nationale loterij van Curaçao heeft onlangs voor opschudding gezorgd nadat bekend werd dat een belastingschuld van 18,3 miljoen gulden was kwijtgescholden. De Rekenkamer van Curaçao heeft nu geëist dat de minister van Financiën, Javier Silvania, verantwoording aflegt over deze kwestie met betrekking tot de Landsloterij. Het ministerie moet uitleggen waarom de opgebouwde schuld tussen 2010 en 2018 nooit is geïnd bij de loterij.

In een recent rapport van de Algemene Rekenkamer Curaçao (ARC) over de jaarrekeningen van de Landsloterij in de periode 2010-2018 werd duidelijk dat de staatkas van Curaçao ruim 18,3 miljoen gulden misloopt als gevolg van het kwijtschelden van oude belastingschulden. Naast dit rapport heeft de ARC ook enkele aanbevelingen gedaan, waaronder het verzoek om minister Javier Silvania te ondervragen over deze situatie.

De Rekenkamer wil allereerst weten waarom het ministerie van Financiën nooit actie heeft ondernomen om de openstaande schuld van 18,3 miljoen gulden te innen. Het ministerie was op de hoogte van deze schulden, aangezien een lid van het ministerie ambtshalve lid is van de Raad van Toezicht en Advies bij de Landsloterij. Het ministerie moet daarom uitleg geven over de beslissing om de belastingschulden niet te innen. Als er wel acties zijn ondernomen, wil de Rekenkamer graag weten welke stappen er zijn genomen.

Daarnaast vraagt de Rekenkamer aan de minister of er nog mogelijkheden zijn om de openstaande belastingvordering te innen. Als dit het geval is, wil men weten welke acties er worden ondernomen om dit bedrag te vorderen. Ook wordt gevraagd hoe Silvania kan garanderen dat het bedrag daadwerkelijk zal worden betaald.

Een ander punt waar de minister uitleg over moet geven, is of het überhaupt toegestaan was dat de Landsloterij zelf heeft besloten om de openstaande schuld af te boeken van de jaarrekening. In het rapport van de ARC werd vermeld dat de accountant in de jaarrekeningen van 2010-2017 telkens een continuïteitsparagraaf toevoegde vanwege de dreiging van discontinuïteit als gevolg van de openstaande schuld. In de jaarrekening van 2018 ontbrak echter een dergelijke notitie over de onzekerheid van de jaarrekening.

Bovendien bleek uit het rapport dat er nog meer openstaande schulden aan de staat waren, waaronder een aanvullende schuld van 1,6 miljoen gulden aan omzetbelasting sinds 2010 niet was betaald. De Rekenkamer wil dat de minister uitlegt welke stappen hij zal ondernemen om deze schuld alsnog te innen en te voorkomen dat ook deze schuld verjaart.

Tot slot wil de Rekenkamer weten hoe het ministerie zal zorgen voor structurele verbeteringen in de financiële situatie van de Landsloterij. Daarbij moet de minister aangeven welke consequenties dit zal hebben voor de loterij als de begrotingen opnieuw niet, niet volledig of niet op tijd worden aangeboden aan de minister.

Het is duidelijk dat er veel vragen zijn rondom de openstaande belastingschuld van de nationale loterij van Curaçao. De Rekenkamer eist antwoorden van minister Silvania en wil weten waarom het ministerie nooit actie heeft ondernomen om deze schuld te innen. Daarnaast wil de Rekenkamer garanties dat het bedrag daadwerkelijk zal worden betaald en dat andere schulden niet zullen verjaren. Het is nu aan de minister om deze vragen te beantwoorden en verantwoording